Konferencja szkoleniowa pt. „Problemy wychowawcze wychowanków w domach dziecka i rodzinach zastępczych”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku zorganizowało 7 grudnia 2016 r. konferencję szkoleniową pt. „Problemy wychowawcze wychowanków w domach dziecka i rodzinach zastępczych” . Tematyka ta była przedmiotem prezentacji przedstawionej przez Panią Katarzynę Baran – pedagoga z Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej. Konferencja była również okazją do spotkania Starosty Przeworskiego Pana Zbigniewa Kiszka z Rodzinami Zastępczymi z Powiatu Przeworskiego . W spotkaniu uczestniczyli także: dyr. Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej Pani Dorota Winiarz, dyr. PCPR w Przeworsku Pani Ewa Rybczak oraz pracownicy Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Na zakończenie konferencji Starosta Przeworski podziękował Rodzinom Zastępczym za współpracę, aktywny udział w szkoleniach , zaangażowanie w ideę rodzicielstwa zastępczego, złożył także z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzenia radosnych i szczęśliwych świąt.

dsc_0042 dsc_0041 dsc_0039 dsc_0038 dsc_0037

Brak komentarzy

Zmiany dot. dofinansowania do nauki w ramach programu Aktywny Samorząd.

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:

 1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.
  Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.
 2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia – na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
  1. do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
  2. do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
  3. do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
  4. do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
  5. uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.

 1. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
  1. pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,
  2. druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 2. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;
 3. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
 4. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.

Aktualny dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

 

Brak komentarzy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku informuje o wyznaczeniu terminu przyjmowania wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, dotyczących semestru zimowego roku akademickiego/szkolnego 2016/2017.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 12 września 2016 r. do 10 października 2016 r.

Aktualne formularze wniosków będą dostępne na stronie w zakładce wnioski od 5 września 2016 r.
Uprzejmie prosimy o kompletne wypełnianie wniosków, pozwoli to przyspieszyć ich rozpatrywanie i wypłatę dofinansowań.
Istotne jest również dołączenie stosownych załączników do wniosku. Wykaz wymaganych załączników znajduje się we wniosku na stronie nr 6.

Przypominamy o obowiązujących w tym roku zasadach dofinansowania nauki w ramach programu.

Studenci – moduł II

Informacje o warunkach uczestnictwa w module II zawarte są w w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

1. Dla kogo dofinansowanie

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

2. Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 9-18 dokumentu „Kierunki działań (…)”.

W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – od 700 zł do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

(przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. – M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobęz zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

MODUŁ II – wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu
Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy,
którzy nie są
zatrudnieni:
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)
15% brak udziału właśnego
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 65% * 50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:

 • który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo
 • którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo
 2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

3 Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu)tj. :

 1.  roku szkolnego/akademickiego 2015/2016,
 2.  roku szkolnego/akademickiego 2016/2017, dla wniosków składanych do 10 października 2016 r.

4. Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy (przykładowo: gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca:

 1. z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
 2. zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

5. Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki

 1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON dla 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
  1. „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem pkt 2,

 1. wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 2. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
 3. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Przypominamy, że:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Aktualne wnioski wraz z załącznikami znajdują się w zakładce wnioski.

Pytania odnośnie programu Aktywny samorząd moduł II w naszej jednostce można również kierować na adres mailowy: kontakt@pcpr.przeworsk.pl

Brak komentarzy

Wzory formularzy stosowanych w ramach Aktywny Samorząd Obszar C3 C4

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze.

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_O  – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy – C3 (18,12 KB, docx)
  2. Wzór C4_O  – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy – C4 (17,03 KB, docx)
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_K  – Specyfikacja i kosztorys protezy – C3 (16,73 KB, docx)
  2. Wzór C4_K  – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy – C4 (16,38 KB, docx)

Prosimy, aby oferenci / wykonawcy – wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy / plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

Brak komentarzy

Aktywny samorząd 2016 – Moduł I

logo_PFRON_2011_r_small

Termin przyjmowania wniosków Moduł I – Aktywny Samorząd

od 18.04.2016 do 30.08.2016r.

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego       samochodu,

 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy    kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Adresaci programu w 2016 roku:

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I:

Obszar A , Zadanie 1:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar C, Zadanie 2:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 i 4:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar D:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

Brak komentarzy

Dodatek Wychowawczy

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł
miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać
niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia,
umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia:
dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na
utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.
Dla kogo dodatek wychowawczy?
Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w
rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na
wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art.
226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?
W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości
świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do
zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek
ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.
Uwaga!
Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko
pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.
Gdzie złożyć wniosek?
Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku.

Na jaki okres przysługuje dodatek?
Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji
rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do
dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
Od kiedy przysługuje dodatek?
Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie
zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego
domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
Ważne terminy!
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo
do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).
Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero np. 7 lipca, dodatek będzie
przysługiwał tylko od lipca.
Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji
celowej z budżetu państwa.

Wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego należy pobrać w PCPR w Przeworsku.

Brak komentarzy

Aktywny samorząd 2016 r. Moduł II – dofinansowanie kosztów nauki.

PFRONPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku informuje o terminach przyjmowania wniosków w ramach programu Aktywny samorząd – Moduł II – dofinansowanie kosztów nauki.

 

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II:

14.03.2016 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2015/2016
15.04.2016 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2015/2016
31.05.2016 r. Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 15.04.2016 r.

Data zostanie ogłoszona w terminie późniejszym.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2016/2017
10.10.2016 r. Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach programu (2-gi cykl 2016)
31.01.2017 r. Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)
30.06.2017 r. Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Studenci – moduł II

Informacje o warunkach uczestnictwa w module II zawarte są w w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

1. Dla kogo dofinansowanie

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

2. Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 9-18 dokumentu „Kierunki działań (…)”.

W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – od 700 zł do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

(przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. – M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobęz zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

MODUŁ II – wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu
Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy,
którzy nie są
zatrudnieni:
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)
15% brak udziału właśnego
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 65% * 50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:

 • który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo
 • którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo
 2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

3 Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu)tj. :

 1.  roku szkolnego/akademickiego 2015/2016,
 2.  roku szkolnego/akademickiego 2016/2017, dla wniosków składanych do 10 października 2016 r.

4. Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy (przykładowo: gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca:

 1. z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
 2. zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

5. Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki

 1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON dla 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
  1. „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem pkt 2,

 1. wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 2. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
 3. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Przypominamy, że:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Aktualne wnioski wraz z załącznikami znajdują się w zakładce wnioski.

Pytania odnośnie programu Aktywny samorząd moduł II w naszej jednostce można również kierować na adres mailowy: kontakt@pcpr.przeworsk.pl

Brak komentarzy

Aktywny samorząd w 2016 roku

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

 

PFRON

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PFRON pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html

 

 

Z uwagi na konieczność dostosowania formularzy wniosków o dofinansowanie do zasad obowiązujących w bieżącym roku informujemy, że aktualne wnioski dotyczące dofinansowania kosztów nauki pojawią się na naszej stronie w pierwszych dniach marca. Prosimy o wyrozumiałość.

 

Brak komentarzy

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

w dniach 22 -27 lutego 2016 roku

Harmonogram dyżurów
STOWARZYSZENIA PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY W PRZEWORSKU

STOWARZYSZENIE  PRZEWORSK  –  POWIAT  BEZPIECZNY w Przeworsku – Siedziba Główna ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk,  III – piętro pokój numer 32, 33

tel. 531 995236, 16 648 22 65

e-mail: sppbprzeworsk1@wp.pl,  www.przeworskbezpieczny.pl

pomocowy telefon całodobowy: 531 995 236 – KOORDYNATOR – PREZES

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
W PRZEWORSKU   
Siedziba Główna Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny,
ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk, III piętro pokój nr 32, 33.

Dyżury w Siedzibie Głównej:

specjaliści prawnicy i psycholodzy oraz kompetentni przedstawiciele Stowarzyszenia będą świadczyć pomoc: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od  10.00 do 13.00. W czwartek będzie prowadzony wspólny dyżur z funkcjonariuszami Policji. Na dyżurach tych udzielana będzie informacja osobom pokrzywdzonym przestępstwem w zakresie niezbędnym dla realizacji ich uprawnień procesowych.

Udział w świadczeniu pomocy dla osób pokrzywdzonych w Tygodniu Pomocy zadeklarowali Radcy Prawni zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Dyżury w filiach:

FILIA OPdOPP – JAROSŁAW  –  ul. Poniatowskiego 57, 37-500 Jarosław – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu:

PRAWNIK: od poniedziałku do piątku: 15.30-18.00 oraz wsobotę: 10.00-13.00.

FILIA OPdOPP  – KROSNO   –  ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno – II piętro- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie:

PRAWNIK:  piątek: 10.00-18.00 oraz w  sobotę: 10.00-13.00.

FILIA OPdOPP – RZESZÓW – ul. 3-go Maja 22, 35-030 Rzeszów – I piętro, pok. nr 105 – wejście od ul. Fircowskiego:

PRAWNIK: poniedziałek i wtorek: 8.00-16.00, środa: 10.00-18.00, czwartek: 14.00 – 18.00 oraz w sobotę: 10.00-13.00,

PSYCHOLOG: środa: 10.00-16.00.

FILIA OPdOPP – STALOWA WOLA – ul. 1-sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola, I piętro – ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki „Budowlanka”, wejście od strony torów kolejowych:

PRAWNICY: poniedziałek: 8.00-18.00 wtorek: 10.00 – 17.00 oraz w sobotę: 8.00-13.00.

Brak komentarzy

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Przeworsku informuje, że od października 2013 roku realizowany jest cyklicznie, program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana jest BEZPŁATNIE w siedzibie PCPR przy ul. Lwowskiej 16 w Przeworsku (0-16) 6490910

ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

– osób, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez Zespoły Interdyscyplinarne, pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec bliskich,

– osób wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie,

– osób, które mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawione w wyniku zaniedbań i nie wypełniania funkcji rodzicielskich.

 

OFEROWANA POMOC

Program prowadzony jest przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PROPONOWANE FORMY PRACY W RAMACH JEDNEGO CYKLU PROGRAMU KTÓRY TRWA 6 MIESIĘCY 65 GODZIN WARSZTATÓW (24 SESJE GRUPOWE ORAZ 5 INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ)

1. Grupa korekcyjno – edukacyjna – ma charakter otwarty. Oznacza to, że do grupy mogą być kierowane osoby w sposób ciągły. Włączenie nowej osoby do grupy poprzedzone jest konsultacjami indywidualnymi z osobami prowadzącymi program. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wtorki w godzinach popołudniowych i trwać będą do 3 godzin dydaktycznych.

 

2. Indywidualne konsultacje psychologiczno – terapeutyczne, które obejmować będą: wstępne rozpoznanie problemu, diagnozę sytuacji klienta, ustalenie wspólnie z terapeutą celu i kierunku zmian, które miałyby nastąpić poprzez udział w programie, a także poszukiwanie konkretnych rozwiązań służących zaprzestaniu stosowania przemocy oraz budowaniu konstruktywnych relacji.

 

3. Warsztaty umiejętności psychospołecznych – będą stwarzać okazję do ćwiczenia konstruktywnych, poza przemocowych sposobów zachowywania i wywierania wpływu na innych.

 

WARUNKIEM UKOŃCZENIA (otrzymania zaświadczenia o ukończeniu programu) będzie systematyczne uczestnictwo różnych form pracy (indywidualne konsultacje, grupa korekcyjno – edukacyjna, warsztaty) oraz zaangażowania klientów w części merytorycznej programu.

 

PODSTAWY PRAWNE

Program realizowany jest na podstawie Ustawy o Przeciwdziałaniu przemocy w Rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r (Dz. U. 180 poz. 493, z póź. zm.)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”

Oferta programu została opracowana na podstawie wytycznych zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dodatkową możliwością prawną jest art. 72 § 1, punkt 6 i 6a Kodeksu Karnego tj. „zawieszając wykonanie kary Sąd może zobowiązać skazanego do: poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu albo oddziaływaniom terapeutycznym”. 6a) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

 

ZAPISY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

 

Osobiście, telefonicznie lub pisemnie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00 w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Przeworsku , ul. Lwowska 16 tel. (0-16) 6490910

ZAPRASZAMY 

Brak komentarzy