PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Przeworsku informuje, że od października 2013 roku realizowany jest cyklicznie, program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana jest BEZPŁATNIE w siedzibie PCPR przy ul. Lwowskiej 16 w Przeworsku (0-16) 6490910

ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

- osób, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez Zespoły Interdyscyplinarne, pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec bliskich,

- osób wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie,

- osób, które mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawione w wyniku zaniedbań i nie wypełniania funkcji rodzicielskich.

 

OFEROWANA POMOC

Program prowadzony jest przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PROPONOWANE FORMY PRACY W RAMACH JEDNEGO CYKLU PROGRAMU KTÓRY TRWA 6 MIESIĘCY 65 GODZIN WARSZTATÓW (24 SESJE GRUPOWE ORAZ 5 INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ)

1. Grupa korekcyjno – edukacyjna – ma charakter otwarty. Oznacza to, że do grupy mogą być kierowane osoby w sposób ciągły. Włączenie nowej osoby do grupy poprzedzone jest konsultacjami indywidualnymi z osobami prowadzącymi program. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wtorki w godzinach popołudniowych i trwać będą do 3 godzin dydaktycznych.

 

2. Indywidualne konsultacje psychologiczno – terapeutyczne, które obejmować będą: wstępne rozpoznanie problemu, diagnozę sytuacji klienta, ustalenie wspólnie z terapeutą celu i kierunku zmian, które miałyby nastąpić poprzez udział w programie, a także poszukiwanie konkretnych rozwiązań służących zaprzestaniu stosowania przemocy oraz budowaniu konstruktywnych relacji.

 

3. Warsztaty umiejętności psychospołecznych – będą stwarzać okazję do ćwiczenia konstruktywnych, poza przemocowych sposobów zachowywania i wywierania wpływu na innych.

 

WARUNKIEM UKOŃCZENIA (otrzymania zaświadczenia o ukończeniu programu) będzie systematyczne uczestnictwo różnych form pracy (indywidualne konsultacje, grupa korekcyjno – edukacyjna, warsztaty) oraz zaangażowania klientów w części merytorycznej programu.

 

PODSTAWY PRAWNE

Program realizowany jest na podstawie Ustawy o Przeciwdziałaniu przemocy w Rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r (Dz. U. 180 poz. 493, z póź. zm.)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”

Oferta programu została opracowana na podstawie wytycznych zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dodatkową możliwością prawną jest art. 72 § 1, punkt 6 i 6a Kodeksu Karnego tj. „zawieszając wykonanie kary Sąd może zobowiązać skazanego do: poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu albo oddziaływaniom terapeutycznym”. 6a) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

 

ZAPISY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

 

Osobiście, telefonicznie lub pisemnie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00 w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Przeworsku , ul. Lwowska 16 tel. (0-16) 6490910

ZAPRASZAMY 

Brak komentarzy

Życzenia Bożonarodzeniowe.

Brak komentarzy

24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 6/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. – dzień 24 grudnia 2015 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku.

Brak komentarzy

Terminy przyjmowania wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa:

 • w Module I - w dniu 31 sierpnia 2015 r. - dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:
  • kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),
  • szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),
  • utrzymania sprawności technicznej  posiadanego wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym (Obszar C2),
  • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),
  • utrzymania  sprawności  technicznej  posiadanej  protezy,  w której   zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
  • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką – Obszar D).
 • w Module II – w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:
  • wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie
   (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).
  • termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października. Nabór wniosków w module II został wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

Wnioski dotyczące dofinansowania nauki (moduł II) przyjmowane będą od 1 września 2015 r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 r.).

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

 

Brak komentarzy

Ogłoszenie o zamówieniu.

.Organizacja i przeprowadzenie warsztatu/szkolenia, w ramach projektu pn. Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim w podziale na 4 części, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie 28.04.2015 r.
siwz 28.04.2015 r.
Umowa – PCPR
Umowa o powierzenie danych osobowych

Protokół otwarcia ofert – 5.05.2015 r.

Informacja o wyborze oferty 08.05.2015 r

Brak komentarzy

„Aktywny samorząd” – Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I.
Terminy przyjmowania wniosków:

Od 1 kwietnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 6 z 10 zadań przewidzianych w programie „Aktywny samorząd” Moduł I, tj. następujące formy wsparcia:

 • - Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • - Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • - Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • - Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • - Obszar C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości),
 • - Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieka wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Wnioski do pobrania znajdują się w zakładce wnioski.

Szczegóły dotyczące realizacji dofinansowań w ramach programu dostępne są pod adresem www.pfron.org.pl lub w seidzibie PCPR w Przeworsku.

Brak komentarzy

Ogłoszenie o zamówieniu.

Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, w ramach projektu pn. Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie 19.03.2015

siwz 19.03.2015

Umowa – PCPR

Umowa o powierzenie danych osobowych

Odp. na pytania nr 1:
Odp. na pytania nr 1 z dnia 24.03.2015 r.

Protokół otwarcia ofert:
Protokół otwarcia ofert – 27.03.2015 r. PCPR

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty 08.04.2015 r.

Brak komentarzy

„Aktywny samorząd” – dofinansowanie kosztów nauki rok akademicki 2014/2015.

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie kosztów nauki (dot. roku akademickiego 2014/2015) w ramach programu „Aktywny Samorząd” do 30 marca 2015 r.

Aktualny wzór wniosku oraz wymagane załączniki znajdują się w zakładce „wnioski”.

Przypominamy również, że dodatek na pokrycie kosztów kształcenia przyznawany jest jednorazowo w ciągu semestru niezależnie od liczby kierunków na jakie uczęszcza osoba wnioskująca. Bezcelowe jest więc dołączanie do wniosku zaświadczeń ze wszystkich kierunków na jakich wnioskodawca pobiera naukę, jeżeli wnioskuje tylko o dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. Wyjątkiem są osoby które opłacają czesne w ramach dwóch i więcej kierunków kształcenia. Wówczas czesne zostanie sfinansowanie wg poniższych zasad:

 

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)
15% x
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)
65% * 50% *

Przypominamy:

Osoby zatrudnione dołączają do wniosku zaświadczenie od pracodawcy z informacją czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki, a osoby zarejestrowane w PUP aktualne zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej.

Prosi się o dokładne wypełnianie wniosków zwłaszcza w części dotyczącej otrzymanego wcześniej dofinansowania w ramach programów „Student”, „Student II” oraz „Aktywny samorząd”. Przyspieszy to czas rozpatrywania wniosków i wypłatę dofinansowania.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji programu kierować można na adres e-mail: kontakt@pcpr.przeworsk.pl w temacie wiadomości wpisując: „Aktywny samorząd”.

Brak komentarzy

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

 • Moduł I:  
  • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (…)”, co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 • Modułu I – dnia 30 sierpnia 2015 r.
 • Modułu II:

- dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),

- dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

Uwaga Studenci – moduł II

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II programu można zapoznać się pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html  – zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania  (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 8-16 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.

W 2015 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.
MODUŁ II – wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):
Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu
Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)
15% x
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)
65% * 50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Zgodnie z definicją programową (ust. 22 pkt 24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”), w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:

 • stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
 • stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 • działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.),
 • działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).

Od 2014 roku obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

 1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
  • „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  • pilotażowy program „Aktywny samorząd”,
 2. wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu,
 4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Program przewiduje możliwość refundacji kosztów czesnego, poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania. Podkreślamy jednak, że  jest to możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku akademickiego (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu). Obecnie zatem refundacja kosztów może dotyczyć kosztów czesnego w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego.

Przypominamy również, że:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy),
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:

20.02.2015 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku
13.03.2015 Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)
30.03.2015 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego
31.05.2015 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2015 r.
30.09.2015 Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków w ramach programu
31.01.2016 Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2015 r.)
30.06.2016 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2015 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Brak komentarzy

„Program aktywizacji społecznej w powiecie przeworskim”

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie przeworskim” w latach 2013-2015 w ramach Poddziałania 7.1.2, Działania 7.1, Priorytet VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

POWIATOWE  CENTRUM  POMOCY  RODZINIE  W  PRZEWORSKU

poszukuje chętnych osób do udziału w projekcie w 2015 roku.

Warunkiem udziału w projekcie jest przede wszystkim posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego.

Osoby biorące udział w projekcie muszą być w wieku aktywności zawodowej (tj. 15-64 lata).

W ramach projektu proponujemy m.in. udział w: 

- turnusach rehabilitacyjnych,

- kursach zawodowych,

- indywidualnym doradztwie zawodowym,

- treningu pracy z doradcą zawodowym,

i innych formach wsparcia.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby PCPR w Przeworsku, ul. Lwowska 16, pokój nr 2 i wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (16) 649-09-10 lub w siedzibie PCPR w Przeworsku.

Brak komentarzy