Aktywny samorząd 2016 – Moduł I

logo_PFRON_2011_r_small

Termin przyjmowania wniosków Moduł I – Aktywny Samorząd

od 18.04.2016 do 30.08.2016r.

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego       samochodu,

 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy    kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Adresaci programu w 2016 roku:

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I:

Obszar A , Zadanie 1:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar C, Zadanie 2:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 i 4:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar D:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

Brak komentarzy

Dodatek Wychowawczy

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł
miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać
niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia,
umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia:
dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na
utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.
Dla kogo dodatek wychowawczy?
Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w
rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na
wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art.
226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?
W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości
świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do
zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek
ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.
Uwaga!
Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko
pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.
Gdzie złożyć wniosek?
Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku.

Na jaki okres przysługuje dodatek?
Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji
rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do
dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
Od kiedy przysługuje dodatek?
Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie
zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego
domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
Ważne terminy!
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo
do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).
Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero np. 7 lipca, dodatek będzie
przysługiwał tylko od lipca.
Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji
celowej z budżetu państwa.

Wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego należy pobrać w PCPR w Przeworsku.

Brak komentarzy

Aktywny samorząd 2016 r. Moduł II – dofinansowanie kosztów nauki.

PFRONPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku informuje o terminach przyjmowania wniosków w ramach programu Aktywny samorząd – Moduł II – dofinansowanie kosztów nauki.

 

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II:

14.03.2016 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2015/2016
15.04.2016 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2015/2016
31.05.2016 r. Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 15.04.2016 r.

Data zostanie ogłoszona w terminie późniejszym.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2016/2017
10.10.2016 r. Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach programu (2-gi cykl 2016)
31.01.2017 r. Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)
30.06.2017 r. Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Studenci – moduł II

Informacje o warunkach uczestnictwa w module II zawarte są w w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

1. Dla kogo dofinansowanie

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

2. Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 9-18 dokumentu „Kierunki działań (…)”.

W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – od 700 zł do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

(przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. – M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobęz zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

MODUŁ II – wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu
Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy,
którzy nie są
zatrudnieni:
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)
15% brak udziału właśnego
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 65% * 50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:

 • który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo
 • którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo
 2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

3 Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu)tj. :

 1.  roku szkolnego/akademickiego 2015/2016,
 2.  roku szkolnego/akademickiego 2016/2017, dla wniosków składanych do 10 października 2016 r.

4. Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy (przykładowo: gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca:

 1. z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
 2. zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

5. Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki

 1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON dla 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
  1. „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem pkt 2,

 1. wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 2. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
 3. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Przypominamy, że:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Aktualne wnioski wraz z załącznikami znajdują się w zakładce wnioski.

Pytania odnośnie programu Aktywny samorząd moduł II w naszej jednostce można również kierować na adres mailowy: kontakt@pcpr.przeworsk.pl

Brak komentarzy

Aktywny samorząd w 2016 roku

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

 

PFRON

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PFRON pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html

 

 

Z uwagi na konieczność dostosowania formularzy wniosków o dofinansowanie do zasad obowiązujących w bieżącym roku informujemy, że aktualne wnioski dotyczące dofinansowania kosztów nauki pojawią się na naszej stronie w pierwszych dniach marca. Prosimy o wyrozumiałość.

 

Brak komentarzy

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

w dniach 22 -27 lutego 2016 roku

Harmonogram dyżurów
STOWARZYSZENIA PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY W PRZEWORSKU

STOWARZYSZENIE  PRZEWORSK  –  POWIAT  BEZPIECZNY w Przeworsku – Siedziba Główna ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk,  III – piętro pokój numer 32, 33

tel. 531 995236, 16 648 22 65

e-mail: sppbprzeworsk1@wp.pl,  www.przeworskbezpieczny.pl

pomocowy telefon całodobowy: 531 995 236 – KOORDYNATOR – PREZES

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
W PRZEWORSKU   
- Siedziba Główna Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny,
ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk, III piętro pokój nr 32, 33.

Dyżury w Siedzibie Głównej:

specjaliści prawnicy i psycholodzy oraz kompetentni przedstawiciele Stowarzyszenia będą świadczyć pomoc: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od  10.00 do 13.00. W czwartek będzie prowadzony wspólny dyżur z funkcjonariuszami Policji. Na dyżurach tych udzielana będzie informacja osobom pokrzywdzonym przestępstwem w zakresie niezbędnym dla realizacji ich uprawnień procesowych.

Udział w świadczeniu pomocy dla osób pokrzywdzonych w Tygodniu Pomocy zadeklarowali Radcy Prawni zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Dyżury w filiach:

FILIA OPdOPP – JAROSŁAW  -  ul. Poniatowskiego 57, 37-500 Jarosław – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu:

PRAWNIK: od poniedziałku do piątku: 15.30-18.00 oraz wsobotę: 10.00-13.00.

FILIA OPdOPP  – KROSNO   -  ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno – II piętro- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie:

PRAWNIK:  piątek: 10.00-18.00 oraz w  sobotę: 10.00-13.00.

FILIA OPdOPP – RZESZÓW – ul. 3-go Maja 22, 35-030 Rzeszów – I piętro, pok. nr 105 – wejście od ul. Fircowskiego:

PRAWNIK: poniedziałek i wtorek: 8.00-16.00, środa: 10.00-18.00, czwartek: 14.00 – 18.00 oraz w sobotę: 10.00-13.00,

PSYCHOLOG: środa: 10.00-16.00.

FILIA OPdOPP – STALOWA WOLA – ul. 1-sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola, I piętro – ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki „Budowlanka”, wejście od strony torów kolejowych:

PRAWNICY: poniedziałek: 8.00-18.00 wtorek: 10.00 – 17.00 oraz w sobotę: 8.00-13.00.

Brak komentarzy

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Przeworsku informuje, że od października 2013 roku realizowany jest cyklicznie, program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana jest BEZPŁATNIE w siedzibie PCPR przy ul. Lwowskiej 16 w Przeworsku (0-16) 6490910

ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

- osób, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez Zespoły Interdyscyplinarne, pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec bliskich,

- osób wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie,

- osób, które mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawione w wyniku zaniedbań i nie wypełniania funkcji rodzicielskich.

 

OFEROWANA POMOC

Program prowadzony jest przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PROPONOWANE FORMY PRACY W RAMACH JEDNEGO CYKLU PROGRAMU KTÓRY TRWA 6 MIESIĘCY 65 GODZIN WARSZTATÓW (24 SESJE GRUPOWE ORAZ 5 INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ)

1. Grupa korekcyjno – edukacyjna – ma charakter otwarty. Oznacza to, że do grupy mogą być kierowane osoby w sposób ciągły. Włączenie nowej osoby do grupy poprzedzone jest konsultacjami indywidualnymi z osobami prowadzącymi program. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wtorki w godzinach popołudniowych i trwać będą do 3 godzin dydaktycznych.

 

2. Indywidualne konsultacje psychologiczno – terapeutyczne, które obejmować będą: wstępne rozpoznanie problemu, diagnozę sytuacji klienta, ustalenie wspólnie z terapeutą celu i kierunku zmian, które miałyby nastąpić poprzez udział w programie, a także poszukiwanie konkretnych rozwiązań służących zaprzestaniu stosowania przemocy oraz budowaniu konstruktywnych relacji.

 

3. Warsztaty umiejętności psychospołecznych – będą stwarzać okazję do ćwiczenia konstruktywnych, poza przemocowych sposobów zachowywania i wywierania wpływu na innych.

 

WARUNKIEM UKOŃCZENIA (otrzymania zaświadczenia o ukończeniu programu) będzie systematyczne uczestnictwo różnych form pracy (indywidualne konsultacje, grupa korekcyjno – edukacyjna, warsztaty) oraz zaangażowania klientów w części merytorycznej programu.

 

PODSTAWY PRAWNE

Program realizowany jest na podstawie Ustawy o Przeciwdziałaniu przemocy w Rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r (Dz. U. 180 poz. 493, z póź. zm.)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”

Oferta programu została opracowana na podstawie wytycznych zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dodatkową możliwością prawną jest art. 72 § 1, punkt 6 i 6a Kodeksu Karnego tj. „zawieszając wykonanie kary Sąd może zobowiązać skazanego do: poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu albo oddziaływaniom terapeutycznym”. 6a) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

 

ZAPISY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

 

Osobiście, telefonicznie lub pisemnie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00 w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Przeworsku , ul. Lwowska 16 tel. (0-16) 6490910

ZAPRASZAMY 

Brak komentarzy

Życzenia Bożonarodzeniowe.

Brak komentarzy

24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 6/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. – dzień 24 grudnia 2015 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku.

Brak komentarzy

Terminy przyjmowania wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa:

 • w Module I - w dniu 31 sierpnia 2015 r. - dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:
  • kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),
  • szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),
  • utrzymania sprawności technicznej  posiadanego wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym (Obszar C2),
  • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),
  • utrzymania  sprawności  technicznej  posiadanej  protezy,  w której   zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
  • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką – Obszar D).
 • w Module II – w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:
  • wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie
   (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).
  • termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października. Nabór wniosków w module II został wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

Wnioski dotyczące dofinansowania nauki (moduł II) przyjmowane będą od 1 września 2015 r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 r.).

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

 

Brak komentarzy

Ogłoszenie o zamówieniu.

.Organizacja i przeprowadzenie warsztatu/szkolenia, w ramach projektu pn. Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim w podziale na 4 części, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie 28.04.2015 r.
siwz 28.04.2015 r.
Umowa – PCPR
Umowa o powierzenie danych osobowych

Protokół otwarcia ofert – 5.05.2015 r.

Informacja o wyborze oferty 08.05.2015 r

Brak komentarzy