„Aktywny samorząd” – dofinansowanie kosztów nauki rok akademicki 2014/2015.

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie kosztów nauki (dot. roku akademickiego 2014/2015) w ramach programu „Aktywny Samorząd” do 30 marca 2015 r.

Aktualny wzór wniosku oraz wymagane załączniki znajdują się w zakładce „wnioski”.

Przypominamy również, że dodatek na pokrycie kosztów kształcenia przyznawany jest jednorazowo w ciągu semestru niezależnie od liczby kierunków na jakie uczęszcza osoba wnioskująca. Bezcelowe jest więc dołączanie do wniosku zaświadczeń ze wszystkich kierunków na jakich wnioskodawca pobiera naukę, jeżeli wnioskuje tylko o dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. Wyjątkiem są osoby które opłacają czesne w ramach dwóch i więcej kierunków kształcenia. Wówczas czesne zostanie sfinansowanie wg poniższych zasad:

 

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)
15% x
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)
65% * 50% *

Przypominamy:

Osoby zatrudnione dołączają do wniosku zaświadczenie od pracodawcy z informacją czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki, a osoby zarejestrowane w PUP aktualne zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej.

Prosi się o dokładne wypełnianie wniosków zwłaszcza w części dotyczącej otrzymanego wcześniej dofinansowania w ramach programów „Student”, „Student II” oraz „Aktywny samorząd”. Przyspieszy to czas rozpatrywania wniosków i wypłatę dofinansowania.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji programu kierować można na adres e-mail: kontakt@pcpr.przeworsk.pl w temacie wiadomości wpisując: „Aktywny samorząd”.

Brak komentarzy

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

 • Moduł I:  
  • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (…)”, co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 • Modułu I – dnia 30 sierpnia 2015 r.
 • Modułu II:

- dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),

- dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

Uwaga Studenci – moduł II

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II programu można zapoznać się pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html  – zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania  (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 8-16 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.

W 2015 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.
MODUŁ II – wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):
Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu
Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)
15% x
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)
65% * 50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Zgodnie z definicją programową (ust. 22 pkt 24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”), w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:

 • stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
 • stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 • działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.),
 • działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).

Od 2014 roku obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

 1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
  • „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  • pilotażowy program „Aktywny samorząd”,
 2. wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu,
 4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Program przewiduje możliwość refundacji kosztów czesnego, poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania. Podkreślamy jednak, że  jest to możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku akademickiego (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu). Obecnie zatem refundacja kosztów może dotyczyć kosztów czesnego w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego.

Przypominamy również, że:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy),
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:

20.02.2015 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku
13.03.2015 Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)
30.03.2015 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego
31.05.2015 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2015 r.
30.09.2015 Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków w ramach programu
31.01.2016 Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2015 r.)
30.06.2016 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2015 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Brak komentarzy

„Program aktywizacji społecznej w powiecie przeworskim”

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie przeworskim” w latach 2013-2015 w ramach Poddziałania 7.1.2, Działania 7.1, Priorytet VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

POWIATOWE  CENTRUM  POMOCY  RODZINIE  W  PRZEWORSKU

poszukuje chętnych osób do udziału w projekcie w 2015 roku.

Warunkiem udziału w projekcie jest przede wszystkim posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego.

Osoby biorące udział w projekcie muszą być w wieku aktywności zawodowej (tj. 15-64 lata).

W ramach projektu proponujemy m.in. udział w: 

- turnusach rehabilitacyjnych,

- kursach zawodowych,

- indywidualnym doradztwie zawodowym,

- treningu pracy z doradcą zawodowym,

i innych formach wsparcia.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby PCPR w Przeworsku, ul. Lwowska 16, pokój nr 2 i wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (16) 649-09-10 lub w siedzibie PCPR w Przeworsku.

Brak komentarzy

Ogłoszenie o zamówieniu.

Organizacja i przeprowadzenie Kursu, szkolenia-warsztatu w ramach projektu pn. Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie o zamówieniu 18.09.2014

SIWZ 18.09.2014 r.

Umowa – PCPR

Umowa o powierzenie danych osobowych

Protokół otwarcia ofert – 26.09.2014 r. PCPR

Informacja o wyborze oferty – część 2,3 – 30.09.2014 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 6 – 30.09.2014 r.

informacja o wyborze oferty – część 1,4,5 – 14.10.2014

Brak komentarzy

Ogłoszenie o zamówieniu.

Organizacja i przeprowadzenie Kursu, szkolenia-warsztatu w ramach projektu pn. Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie o zamówieniu 01.08.2014 r.

SIWZ 1.08.2014 r.

Umowa – PCPR

Umowa o powierzenie danych osobowych

Informacja o wyborze oferty – 11.08.2014 r

Protokol otwarcia ofert – 08.08.2014. PCPR

Brak komentarzy

Aktywny samorząd – zmiana terminu przyjmowania wniosków oraz refundacja.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Zmiany te dotyczą refundacji kosztów oraz terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I.

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:

 1. w przypadku Modułu I – kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku,
 2. w przypadku Modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.”

Termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia.

Termin przyjmowania wniosków w ramach modułu II nie uległ zmianie i upływa w dniu 30 września.

Brak komentarzy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku ogłasza przetarg nieograniczony na:

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów/szkoleń, w ramach projektu pn. Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim realizowanego przez PCPR w Przeworsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie 06.06.2014

SIWZ 06.06.2014

Umowa – PCPR

Umowa o powierzenie danych osobowych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.06.2014

Protokół otwarcia ofert – 13.06.2014

Informacja o wyborze oferty 18.06.2014 r.

Brak komentarzy

2 maja 2014 r. (piątek) urząd nieczynny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku uprzejmie informuje, że dnia 2 maja 2014 roku urząd będzie nieczynny z uwagi na święto 3-go Maja przypadające w tym roku w sobotę, w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Brak komentarzy

Aktywny samorząd 2014 – Moduł I. Terminy przyjmowania wniosków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w siedzibie PCPR w Przeworsku, ul. Lwowska 16, w terminie od 09.04.2014 r. do 30.09.2014 r.
Druki wniosków oraz niezbędne załączniki dostępne są w zakładce WNIOSKI.

Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków, m.in. o niezostawianie pustych rubryk, jeżeli dana część wniosku nie dotyczy osoby zainteresowanej należy wpisać „nie dotyczy”.

CELE PROGRAMU:
CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” –
KIERUNKI 2014

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar – A: likwidacja bariery transportowej:

1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
5.000 zł – udział własny  – 15%,
okres karencji – 3 lata,
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja narządu ruchu.

2. Zadanie 2 : Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
2.100 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
pozostałe koszty – 600 zł,
udział własny – 25%,
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej,
dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
dla osoby niewidomej – 30.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie 20.000 zł,
dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 10.000 zł,
dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
udział własny – 10 %,
okres karencji  – 3 lata,
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

2. Zadanie  2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku – 2.000 zł z możliwością zwiększenia o 100%,
udział własny – 0%,
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym – 7.000 zł (przy opinii eksperta – 20.000 zł) – udział własny – 10%,
okres karencji 3 lata,
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

2. Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
o niepełnosprawności – 2.000 zł,
udział własny – 0%.

3. Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości
Po amputacji w zakresie:
ręki – 9.000 zł,
przedramienia – 20.000 zł,
ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł,
na poziomie podudzia – 14.000 zł,
na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
udział własny – 10%,
okres karencji 3 lata,
stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

4. Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3,
udział własny – 10%,
stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka – 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok na osobę zależną – udział własny 15 %.

Brak komentarzy

„Aktywny samorząd” – Moduł II – 2014 r.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/ szkolnego 2013/2014 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku, ul Lwowska 16, od dnia 3.03.2014r. do 30.03.2014r.

Druki wniosków są dostępne do pobrania w zakładce „WNIOSKI”.

Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, usprawni to ich rozpatrywanie i skróci czas oczekiwania na wypłatę dofinansowania.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w innych zadaniach realizowanych w ramach programu „Aktywny Samorząd” prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Realizatora programu.

Przypominamy, że w bieżącym roku obowiązują następujące zasady dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym:

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,

 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów.

W przypadku, gdy Wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) – kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł, w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Obowiązują także następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

 1. każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

 • STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

 • STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

 • pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Do ww. limitu 20 semestrów, wchodzą semestry/półrocza objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wszystkich formedukacji na poziomie wyższym; do form tych zaliczamy:

 • naukę w szkole policealnej (publicznej lub niepublicznej, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),

 • naukę w kolegium: pracowników służb społecznych, nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 • naukę w szkole wyższej, w tym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

 • przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 1. Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,

 2. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji Realizatora programu (samorząd powiatowy),

 3. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Brak komentarzy