„Program aktywizacji społecznej w powiecie przeworskim”

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie przeworskim” w latach 2013-2015 w ramach Poddziałania 7.1.2, Działania 7.1, Priorytet VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

POWIATOWE  CENTRUM  POMOCY  RODZINIE  W  PRZEWORSKU

poszukuje chętnych osób do udziału w projekcie w 2015 roku.

Warunkiem udziału w projekcie jest przede wszystkim posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego.

Osoby biorące udział w projekcie muszą być w wieku aktywności zawodowej (tj. 15-64 lata).

W ramach projektu proponujemy m.in. udział w: 

- turnusach rehabilitacyjnych,

- kursach zawodowych,

- indywidualnym doradztwie zawodowym,

- treningu pracy z doradcą zawodowym,

i innych formach wsparcia.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby PCPR w Przeworsku, ul. Lwowska 16, pokój nr 2 i wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (16) 649-09-10 lub w siedzibie PCPR w Przeworsku.

Brak komentarzy

Ogłoszenie o zamówieniu.

Organizacja i przeprowadzenie Kursu, szkolenia-warsztatu w ramach projektu pn. Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie o zamówieniu 18.09.2014

SIWZ 18.09.2014 r.

Umowa – PCPR

Umowa o powierzenie danych osobowych

Protokół otwarcia ofert – 26.09.2014 r. PCPR

Informacja o wyborze oferty – część 2,3 – 30.09.2014 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 6 – 30.09.2014 r.

informacja o wyborze oferty – część 1,4,5 – 14.10.2014

Brak komentarzy

Ogłoszenie o zamówieniu.

Organizacja i przeprowadzenie Kursu, szkolenia-warsztatu w ramach projektu pn. Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie o zamówieniu 01.08.2014 r.

SIWZ 1.08.2014 r.

Umowa – PCPR

Umowa o powierzenie danych osobowych

Informacja o wyborze oferty – 11.08.2014 r

Protokol otwarcia ofert – 08.08.2014. PCPR

Brak komentarzy

Aktywny samorząd – zmiana terminu przyjmowania wniosków oraz refundacja.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Zmiany te dotyczą refundacji kosztów oraz terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I.

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:

 1. w przypadku Modułu I – kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku,
 2. w przypadku Modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.”

Termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia.

Termin przyjmowania wniosków w ramach modułu II nie uległ zmianie i upływa w dniu 30 września.

Brak komentarzy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku ogłasza przetarg nieograniczony na:

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów/szkoleń, w ramach projektu pn. Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim realizowanego przez PCPR w Przeworsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie 06.06.2014

SIWZ 06.06.2014

Umowa – PCPR

Umowa o powierzenie danych osobowych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.06.2014

Protokół otwarcia ofert – 13.06.2014

Informacja o wyborze oferty 18.06.2014 r.

Brak komentarzy

2 maja 2014 r. (piątek) urząd nieczynny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku uprzejmie informuje, że dnia 2 maja 2014 roku urząd będzie nieczynny z uwagi na święto 3-go Maja przypadające w tym roku w sobotę, w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Brak komentarzy

Aktywny samorząd 2014 – Moduł I. Terminy przyjmowania wniosków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w siedzibie PCPR w Przeworsku, ul. Lwowska 16, w terminie od 09.04.2014 r. do 30.09.2014 r.
Druki wniosków oraz niezbędne załączniki dostępne są w zakładce WNIOSKI.

Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków, m.in. o niezostawianie pustych rubryk, jeżeli dana część wniosku nie dotyczy osoby zainteresowanej należy wpisać „nie dotyczy”.

CELE PROGRAMU:
CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” –
KIERUNKI 2014

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar – A: likwidacja bariery transportowej:

1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
5.000 zł – udział własny  – 15%,
okres karencji – 3 lata,
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja narządu ruchu.

2. Zadanie 2 : Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
2.100 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
pozostałe koszty – 600 zł,
udział własny – 25%,
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej,
dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
dla osoby niewidomej – 30.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie 20.000 zł,
dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 10.000 zł,
dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
udział własny – 10 %,
okres karencji  – 3 lata,
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

2. Zadanie  2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku – 2.000 zł z możliwością zwiększenia o 100%,
udział własny – 0%,
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym – 7.000 zł (przy opinii eksperta – 20.000 zł) – udział własny – 10%,
okres karencji 3 lata,
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

2. Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
o niepełnosprawności – 2.000 zł,
udział własny – 0%.

3. Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości
Po amputacji w zakresie:
ręki – 9.000 zł,
przedramienia – 20.000 zł,
ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł,
na poziomie podudzia – 14.000 zł,
na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
udział własny – 10%,
okres karencji 3 lata,
stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

4. Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3,
udział własny – 10%,
stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka – 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok na osobę zależną – udział własny 15 %.

Brak komentarzy

„Aktywny samorząd” – Moduł II – 2014 r.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/ szkolnego 2013/2014 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku, ul Lwowska 16, od dnia 3.03.2014r. do 30.03.2014r.

Druki wniosków są dostępne do pobrania w zakładce „WNIOSKI”.

Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, usprawni to ich rozpatrywanie i skróci czas oczekiwania na wypłatę dofinansowania.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w innych zadaniach realizowanych w ramach programu „Aktywny Samorząd” prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Realizatora programu.

Przypominamy, że w bieżącym roku obowiązują następujące zasady dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym:

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,

 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów.

W przypadku, gdy Wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) – kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł, w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Obowiązują także następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

 1. każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

 • STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

 • STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

 • pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Do ww. limitu 20 semestrów, wchodzą semestry/półrocza objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wszystkich formedukacji na poziomie wyższym; do form tych zaliczamy:

 • naukę w szkole policealnej (publicznej lub niepublicznej, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),

 • naukę w kolegium: pracowników służb społecznych, nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 • naukę w szkole wyższej, w tym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

 • przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 1. Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,

 2. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji Realizatora programu (samorząd powiatowy),

 3. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Brak komentarzy

„Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku zaprasza osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nie pozostające w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące Powiat Przeworski, do udziału w Projekcie pn. „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku w 2014 r.

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne kursy i szkolenia w zależności od zgłoszonych przez osoby niepełnosprawne potrzeb oraz 2 – tygodniowy turnus rehabilitacyjny w indywidualnie wybranym ośrodku.

Wszystkie oferowane działania będą bezpłatne, ponadto zapewnione zostanie wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów przejazdu.

Informacje pod nr telefonu (016) 649-09-10 lub w pok. nr 2 na parterze w siedzibie PCPR.

 

Brak komentarzy

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku informuje o przyjęciu przez zarząd PFRON dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się pod adresem: (pobierz)

Zasady programowe przewidziane w dokumencie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą PFRON, w bieżącym roku nie zmieniły się (czytaj - pilotażowy program „Aktywny samorząd”).

O terminach przyjmowania wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” PCPR Przeworsk poinformuje w terminie późniejszym, komunikatem na stronie internetowej.

Brak komentarzy