O JEDNOSTCE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku zostało utworzone w 1999 r. uchwałą nr VII/16/99 Rady Powiatu Przeworskiego z dn. 09.03.1999r., działa w oparciu o statut oraz regulamin organizacyjny na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku powołane zostało jako jednostka organizacyjna powiatu w celu wykonywania zadań Powiatu Przeworskiego w zakresie pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. W ramach PCPR działa również Punkt Interwencji Kryzysowej .

Działając w oparciu o przepisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 01.01.2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało organizatorem pieczy zastępczej. Do zadań organizatora pieczy zastępczej należą zadania związane z rodzinną i instytucjonalną pieczą zastępczą .

Informacja o zadaniach Powiatu realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Centrum wykonuje uchwały Rady i Zarządu Powiatu Przeworskiego, zadania własne powiatu, zadania zlecone przez administrację rządową, oraz inne określone w ustawach:

1. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (j.t Dz.U. z 2015 r.poz.332 )

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.163);

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.) ;

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.);

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885);

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);

Centrum realizuje następujące zadania z zakresu polityki społecznej:

1. umieszczanie osób w domach pomocy społecznej,

2. kierowanie małoletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych,

3. umieszczanie małoletnich w rodzinach zastępczych,

4. tworzenie rodzin zastępczych zawodowych,

5. szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze ,

6. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym, w tym finansowej,

7. usamodzielnianie osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo- wychowawcze,

8. prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej,

9. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej,

10.orzekanie o niepełnosprawności w ramach prowadzonego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

11.nadzór nad działalnością domu pomocy społecznej i placówek opiekuńczo -wychowawczych,

12. realizacja programu „ Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON,

14. realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Ponadto istotnym zadaniem jest pomoc dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej realizowana w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Centrum zajmuje się :

a) finansowaniem działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz nadzorem nad działalnością,

b) dofinansowaniem uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

c) dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

d) dofinansowaniem sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

e) dofinansowaniem likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych,

f) współpracą ze Społeczną Powiatową Radą ds. osób niepełnosprawnych.

Centrum wykonuje zadania zapisane w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2018, w Powiatowym Programie Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011 – 2016, , Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Ofiar Przemocy na lata 2012-2017 oraz Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Przeworskim na lata 2015 -2017.

W roku 2012 wdrożono ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wymusiła zmiany organizacyjne w PCPR. Centrum, Zarządzeniem Starosty Przeworskiego nr 48/2011 z dnia 30 września 2011 r. wyznaczone zostało na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej . Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą od 2012 roku samorządy gminne zostały zobligowane do partycypowania w kosztach utrzymania dzieci z terenu swojej gminy w pieczy zastępczej w następujący sposób: w I roku pobytu dziecka – 10% . w II roku 30%, w III roku i wyżej – 50% kosztów utrzymania.

Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest roczny plan finansowy, sporządzany na rok budżetowy, zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową oraz środki przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną. Ponadto Centrum w ramach środków rządowych realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy oraz pozyskuje dotacje rządowe na realizację niektórych zadań z zakresu pieczy zastępczej.

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat należy:

1) pomoc uchodźcom , którzy uzyskali status uchodźcy w zakresie indywidualnego programu integracji,

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,

4) udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej,

W/w zadania realizowane są wówczas gdy wystąpią tego rodzaju potrzeby.

Formą pomocy instytucjonalnej na terenie Powiatu Przeworskiego zapewniającej całodobową opiekę jest Dom Pomocy Społecznej dla somatycznie chorych, który znajduje się
w Przeworsku, przy ul. Krakowskiej 1. Dom obejmuje opieką 50 osób.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze to jednostki zapewniające dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie, dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, wspierające działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.

Na terenie Powiatu Przeworskiego działa placówka typu socjalizacyjnego tj. Dom dla Dzieci
w Łopuszce Małej , który obejmuje opieką 30 dzieci. Prowadzony jest przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” na mocy zawartego w 1999 roku porozumienia.

W Powiecie Przeworskim działa również rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego .

Warsztaty Terapii Zajęciowej zapewniają określone indywidualnymi potrzebami formy rehabilitacji osobom, których stan psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza czy uniemożliwia właściwe wypełnianie ról społecznych .

W jednej tego typu placówce działającej od 2001 roku na terenie Przeworska przy ul. Kasztanowej 1 , finansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych rehabilitacją objętych jest 50 osób niepełnosprawnych.

Od października 2001 roku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności . Zespół zajmuje się orzekaniem niepełnosprawności dzieci do lat 16 oraz orzekaniem stopnia niepełnosprawności osobom dorosłym do celów nierentowych.

Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Powiatowy Punkt Interwencji Kryzysowej został powołany uchwałą Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXXIII/238/05 z dnia 27 grudnia 2005 roku. Zakres świadczonych usług: pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc socjalna.