Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Od października 2001 roku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku  działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności .

W Zespole Orzekającym zatrudnionych jest 14 osób tj. 7 lekarzy, 2  psychologów, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, dwóch pracowników administracyjnych. Wszyscy orzecznicy pracujący w Zespole łącznie z Przewodniczącym Zespołu posiadają certyfikaty uprawniające do orzekania.

Jaki jest zakres działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności? Zespół wydaje orzeczenia o:

1)  niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
2)  stopniu niepełnosprawności, które ukończyły 16 rok życia;
3)  wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą , na wniosek ośrodka pomocy społecznej .

W orzeczeniu poza ustaleniem niepełnosprawności , stopnia znacznego, umiarkowanego bądź lekkiego zawarte są wskazania dotyczące :

1) odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,
2) szkolenia w tym specjalistycznego,
3) zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
4) uczestnictwa w terapii zajęciowej,
5) konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
6) korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
7) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
8) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji,
9) spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym,
10) konieczności korzystania z prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju zg. z ustawą o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 08.11.2004 roku.

Orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności służy także do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje legitymacje dla osób niepełnosprawnych, dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.