Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku realizuje zadania własne oraz zlecone należące do właściwości administracji rządowej dotyczące osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14. Poz. 92), a także innych przepisów dotyczących tej sfery działalności. Do zadań własnych powiatu z tego zakresu należy m.in.:

1. Zorganizowanie i wyznaczenie zadań służb działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
2. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych,
3. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności,
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

– Wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;
– Wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
– Likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
– Kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

1. Dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusie rehabilitacyjnym

Osoba niepełnosprawna, a także w określonych przypadkach jej opiekun prawny mogą korzystać z dofinansowania ze środków PFRON do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym Dofinansowanie to może być wykorzystane tylko przez tą osobę, której zostało ono przyznane. Turnus rehabilitacyjny może się odbywać w ośrodku, który posiada wpis do rejestru prowadzonym przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej albo w przypadku gdy wynika to ze specjalistycznego charakteru turnusu.

2. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

O likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a realizacja zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

Likwidacja barier architektonicznych polega na:

– Przystosowaniu mieszkania do potrzeby osoby niepełnosprawnej (np. modernizacja łazienki, likwidacja progów, likwidacja zróżnicowania poziomu podłogi, przystosowane drzwi, założeniu posadzki antypoślizgowej, montażu uchwytów),
– Poza lokalem mieszkalnym – wyrównanie powierzchni chodnika w pobliżu wjazdu na pochylnię oraz dojście do budynku, trwałe oznakowanie kolorystyczne i fakturowe elementów poziomych i pionowych małej architektury (dla osób z dysfunkcją narządu wzroku).

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała od lekarza specjalisty wniosek o konieczności zakupu przedmiotu ortopedycznego bądź środka pomocniczego może otrzymać dofinansowanie do zakupu tegoż środka pod warunkiem uzyskania jednoczesnego dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności, jeżeli:

– przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia,
a w przypadku osoby samotnej 65% przeciętnego wynagrodzenia zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego musi wskazać lekarz specjalista wraz z adnotacją o stosowaniu tego sprzętu w warunkach domowych. Powiatowe Centrum może dofinansować do 60% kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

6. Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

O dofinansowanie tego zadania mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

– prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
– udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
– udokumentują zapewnienie odpowiednich potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.

Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu powyższego zadania należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.