INFO

Karta parkingowa

Karta parkingowa upoważnia osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu i przewożących ich opiekunów do:

 • nie stosowania się do niektórych znaków drogowych (zakaz ruchu w obu kierunkach B-1, zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych B-3,   zakaz wjazdu autobusów B3a, zakaz wjazdu motocykli B-4, zakaz wjazdu motorowerów B-10, zakaz postoju B-35, B-37, B-38, B-39)
 • parkowania samochodu w miejscach wyznaczonych dla kierowców niepełnosprawnych, tzw. „kopertach” oznaczonych znakami P-20, P-24, T-29.

Kartę parkingową wydaje się na podstawie jednego z dokumentów:

 • orzeczenia o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
 • orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy (również orzeczenia zaliczającego do II grupy inwalidzkiej)
 • orzeczenia o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wraz z uprawnieniem do zasiłku pielęgnacyjnego
 • orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (również orzeczenia zaliczającego do I grupy inwalidzkiej, orzeczenia o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wraz z uprawnieniem do zasiłku pielęgnacyjnego)
 • orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności z kodu R lub N
 • orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności wraz ze wskazaniem o ograniczonej sprawności ruchowej
 • orzeczenia równoważnego z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności (III grupa inwalidzka, orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy lub celowości przekwalifikowania zawodowego), w którym nie jest określona przyczyna niepełnosprawności – w tym przypadku trzeba jednak posiadać dodatkowo zaświadczenie lekarskie potwierdzające ograniczenie sprawności ruchowej.

Aby otrzymać kartę parkingową potrzebne są następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej,
 • ważne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające ograniczenie sprawności ruchowej w przypadku orzeczeń o stopniu lekkim niepełnosprawności,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia głowy,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty w wysokości 25 zł.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony. Warto pamiętać, że emblemat inwalidzki naklejony na szybie samochodu nie jest formalnym dokumentem uprawniającym do niestosowania się do niektórych znaków drogowych ( naklejka to tylko oznaczenie pojazdu, którym porusza się osoba niepełnosprawna).

Wszystkie formalności związane z wydaniem karty parkingowej załatwia się w Starostwie Powiatowym w Przeworsku, w Wydz. Komunikacji.