KARTY P.

Nowe przepisy dotyczące wydawania kart parkingowych

Od 1 lipca zgodnie z ustawą z 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446) zmieniły się zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją niepełnosprawnych.

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek wydawania kart parkingowych spoczywa na przewodniczącym powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, właściwego dla miejsca stałego pobytu osoby uprawnionej do posiadania karty lub siedzibę placówki zajmującej się osobami niepełnosprawnymi. Łodzinie i osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Łodzi, a także placówki z siedzibą w Łodzi po nową kartę mogą się zgłaszać na ul. Leczniczą 6.

NOWE ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH

Kto może dostać kartę parkingową

Od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:

 1.  osobie niepełnosprawnej ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

WAŻNE: osoby niepełnosprawne z lekkim stopniem niepełnosprawności od 1 lipca nie są uprawnione do uzyskania karty parkingowej. Jednak posiadający taką kartę, wydaną wcześniej, mogą z niej nadal korzystać. Karta zachowuje ważność do 30 czerwca 2015 roku lub do dnia określonego jako data jej ważności.

1. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym kartę parkingową dostaną na podstawie – wydanego od 1 lipca 2014 r. – orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo na podstawie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

WAŻNE: wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności zależy wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, a nie od symbolu przyczyny niepełnosprawności. Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest jednak tożsame z posiadaniem znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.

WYJĄTEK: ustawodawca przewidział odstępstwo od tej zasady, zgodnie z którą karta parkingowa od 1 lipca 2014 r. przysługuje na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawanego także od 1 lipca 2014 r. Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, posiadających orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Posiadacze tego rodzaju orzeczeń uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania, zostanie ona wydana na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli jest w nim wskazanie do karty parkingowej.

2. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

WAŻNE: wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności oraz tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

3. Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

WAŻNE: wskazanie do karty parkingowej w tym przypadku jest uzależnione wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się po uwzględnieniu m.in. wieku dziecka, a nie od symbolu niepełnosprawności. Jeżeli to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.

Ważność kart wydanych od 1 lipca 2014 r.

Od 1 lipca karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony tj. na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.

WAŻNE: także w przypadkach, gdy orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony tj. bezterminowo lub na dłużej niż 5 lat karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na 5 lat, licząc od dnia jej wydania. W przypadkach orzeczeń na czas niekreślony wystawionych po 1 lipca karta parkingowa także straci ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku, aby uzyskać kolejną kartę, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

WAŻNE: od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą samochodu, a jeśli nie posiada on przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, tak aby wyeksponować zabezpieczenia karty oraz umożliwić odczytanie jej numeru i daty ważności.

 Karta parkingowa dla placówek

Kartę parkingową dla placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się wydaje się na 3 lata.

Tryb wydawania kart parkingowych

 Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej lub siedzibę placówki.

WAŻNE: osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

 1.  osoby, która nie ukończyła 18. roku życia; za niepełnoletnich wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej, całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę.

WAŻNE: w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia i ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

W przypadku, gdy nie ma możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

We wniosku, w miejscu oznaczonym jako „wzór podpisu”, osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu, z wyjątkiem:

 • osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;
 • osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.

W przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, a także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu oraz wniosku placówki miejsce oznaczone we wniosku jako „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 3. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.)

WAŻNE: do wniosków składanych w imieniu niepełnoletnich i osób ubezwłasnowolnionych całkowicie dołącza się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

WAŻNE: osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

UWAGA: Składając wniosek przedstawia się – do wglądu – oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Do wniosku dla placówki dołącza się:

 1. dowód wpłaty za wydanie karty parkingowej;
 2. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (obowiązuje od 4 stycznia 2016 roku).

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza, że:

posiada upoważnienie do reprezentowania placówki;

placówka prowadzi działalność w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

WAŻNE: składając wniosek należy przedstawić do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

W jaki sposób wnioski będą rozpatrywane

UWAGA: W przypadku braków formalnych we wniosku przewodniczący zespołu wezwie osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku nie zostanie on rozpatrzony.

WAŻNE: w przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, spełniającego wymogi formalne, poinformuje pisemnie osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno – techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, poinformuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie.

Przewodniczący zespołu, po uzupełnieniu blankietu karty parkingowej o informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej lub placówki, daty ważności karty, jej numeru oraz nazwy organu wydającego kartę dokona zabezpieczenia tej karty poprzez naniesienie hologramu i laminowanie.

WAŻNE: Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Kto odbiera kartę

Kartę parkingową wydaną:

 • osobie, która nie ukończyła 18. roku życia- jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 • osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską -jeden z rodziców;
 • osobie ubezwłasnowolnionej całkowici, niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo -odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wymienieni powyżej odbierając kartę muszą okazać dokument potwierdzający tożsamość i oświadczenie o prawie do sprawowania: władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Aktualny wniosek wraz z numerem konta na które należy dokonać opłaty za wydanie karty parkingowej znajduje się w zakładce wnioski.