Ogłoszenie


Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu
„Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Przeworskim na lata 2017-2021”

 1. Działając na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (Dz. U. 2016. 2046) oraz Uchwały Nr XIII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Zarząd Powiatu Przeworskiego zgodnie z Uchwałą Nr 11/5/17 z dnia 22 lutego 2017r. przedkłada do konsultacji projekt „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Przeworskim na lata 2017-2021”.

 2. Obowiązek przyjmowania przedmiotowego Programu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016. 2046). Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym.

 1. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 23 lutego 2017r. i zostaną zakończone
  w dniu 01 marca 2017r.

 1. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 1. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat projektu Programu, który znajduje się do pobrania ze strony internetowej Starostwa www.powiatprzeworsk.pl w zakładce Organizacje pozarządowe. Opinie i uwagi należy składać na Formularzu Konsultacji dostępnym również na ww. stronie internetowej, ponadto można osobiście odebrać Formularz i projekt Programu
  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku, przy ul. Lwowskiej 16,
  37-200 Przeworsk w pok. nr 1.

Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres PCPR (wyżej podany), drogą elektroniczną na adres e- mail: kontakt@pcpr.przeworsk.pl lub złożyć bezpośrednio
w sekretariacie PCPR, we wskazanym powyżej terminie.

 1. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. 2016. 1817), obejmujące zasięgiem swojego działania teren Powiatu Przeworskiego. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informacje
o wynikach konsultacji i podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia poprzez opublikowanie na stronie internetowej Starostwa, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu Przeworskiego
w uzasadnieniu do uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Przeworskim na lata 2017-2021”.

 1. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Przeworsku
mgr Ewa Rybczak

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021

Formularz konsultacji

Komentarze nie są dozwolone.