Archiwum dla kategorii Aktualności

„Aktywny Samorząd” – Moduł I – terminy przyjmowania wniosków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku informuje, że wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł I przyjmowane będą w terminie od 14 maja 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.

Formularze wniosków są dostępne w zakładce WNIOSKI.

Jednocześnie przypominamy, że w trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze.

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_O  – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy – C3 (18,12 KB, docx)
  2. Wzór C4_O  – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy – C4 (17,03 KB, docx)
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_K  – Specyfikacja i kosztorys protezy – C3 (16,73 KB, docx)
  2. Wzór C4_K  – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy – C4 (16,38 KB, docx)

Prosimy, aby oferenci / wykonawcy – wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy / plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Brak komentarzy

„Aktywny Samorząd” w 2018 roku.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe (docx 55 KB) obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Spotkanie mikołajkowe dla dzieci z rodzin zastępczych.

7 grudnia 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku zorganizowało spotkanie mikołajkowe dla dzieci z rodzin zastępczych. W tym dniu Święty Mikołaj odwiedził dzieci i obdarował je prezentami.
Uroczystość uświetnił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku. W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Pan Janusz Owsiak , który złożył wszystkim serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia .
Mamy nadzieję, że zarówno spotkanie jak i przekazane upominki sprawiły radość podopiecznym rodzin zastępczych.

Brak komentarzy

Promuj z nami Aktywny Samorząd – Moduł II

Jeśli prowadzą Państwo placówkę oświatową, szkołę lub innego typu jednostkę do której uczęszczają osoby niepełnosprawne, zachęcamy do promowania programu Aktywny Samorząd – Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Poniżej znajduje się plakat informujący o programie w formacie pdf do druku. Będziemy wdzięczni za wydrukowanie plakatu i umieszczenie w widocznym miejscu w Państwa jednostce. Pomóżmy wspólnie osobom niepełnosprawnym z naszego regionu zdobyć pożądane kwalifikacje i wykształcenie.

Osobom chcącym skorzystać z dofinansowania do kosztów nauki w semestrze zimowym roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 przypominamy, że wnioski można składać do 10.10.2017 r. 

O zasadach programu można przeczytać w tym wpisie na naszej stronie.

Brak komentarzy

Aktywny Samorząd – Moduł II – semestr zimowy 2017/2018 r.

W zakładce „wnioski” są dostępne aktualne formularze wraz z załącznikami, dotyczące dofinansowania do kosztów nauki w ramach programu Aktywny samorząd – Moduł II na semestr zimowy roku szkolnego/akademickiego 2017/2018.

Wnioski przyjmowane będą od 1 września 2017 r. do 10 października 2017 r.

Obowiązujące zasady dofinansowania znajdują się w dokumencie: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

Przypominamy również, że termin składania wniosków ramach modułu I zakończył się 30 sierpnia 2017 r.

Brak komentarzy

Aktywny Smaorząd – Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3 – C4 (zakup/naprawa protezy).

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze.

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy – C3 (docx 18 KB)
  2. Wzór C4_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy – C4 (docx 17 KB)
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_K – Specyfikacja i kosztorys protezy – C3 (docx 17 KB)
  2. Wzór C4_K – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy – C4 (docx 16 KB)

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy – wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.
źródło: www.pfron.org.pl

Brak komentarzy

2 maja 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nieczynne.

Informujemy, że dzień 02.05.2017 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku.

W związku z powyższym PCPR w Przeworsku będzie nieczynne.

Brak komentarzy

„Aktywny Samorząd” – Moduł I – Terminy przyjmowania wniosków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł I będą przyjmowane w terminie od 20.04.2017 r. do 30.08.2017 r.

Aktualne wzory wniosków do pobrania znajdują się w zakładce wnioski.

Brak komentarzy

„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Przeworskim 2017 -2021”.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dot. projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Przeworskim na lata 2017 -2021”.
Sprawozdanie z konsultacji

Brak komentarzy

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu
„Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Przeworskim na lata 2017-2021”

 1. Działając na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (Dz. U. 2016. 2046) oraz Uchwały Nr XIII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Zarząd Powiatu Przeworskiego zgodnie z Uchwałą Nr 11/5/17 z dnia 22 lutego 2017r. przedkłada do konsultacji projekt „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Przeworskim na lata 2017-2021”.

 2. Obowiązek przyjmowania przedmiotowego Programu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016. 2046). Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym.

 1. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 23 lutego 2017r. i zostaną zakończone
  w dniu 01 marca 2017r.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy